Google Translate

Logo Taal

Taalontmoetingen zou niet kunnen bestaan zonder de vele vrijwilligers. 

Iedere vrijwilliger zet zich elke week gedurende zo'n twee tot vier uur in om anderen te helpen met de Nederlandse taal, zelfredzaamheid en sociale participatie.
Hiervoor krijgen ze geen vergoeding.

De economische waarde van al het vrijwilligerswerk bij Taalontmoetingen is zo'n € 80.000,- per jaar.
De waarde voor medemens en maatschappij is onschatbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners in Welzijn logo

Partners in Welzijn is de regionale welzijnsorganisatie in de Westelijke Mijnstreek. 

De organisatie staat al jarenlang voor sociale investeringen die er op gericht zijn de lokale samenleving te versterken en bijdragen aan de mogelijkheden van mensen om mee te doen in onze samenleving.

De aandacht gaat onder meer uit naar integratie en participatie van minderheden en in het bijzonder naar de aanpak van achterstand van anderstaligen die niet of moeilijk deelnemen aan het maatschappelijke verkeer.

Partners in Welzijn probeert anderstaligen toe te rusten naar volledig burgerschap van de Nederlandse samenleving.

Vanaf 1 februari 2010 tot 2015 heeft Partners in Welzijn Taalontmoetingen ondersteund met projectmanagement, advies, faciliteiten en financieel.

Vanaf 2016 is Taalontmoetingen een autonoom project onder de paraplu van Partners in Welzijn. 
Een opgesteld statuut met bijbehorend projectplan beoogt het project optimaal te ondersteunen, door aansprakelijkheid en eindverantwoordelijkheid voor de vrijwilligers te beperken en het project faciliteiten zoals administratieve ondersteuning en werkruimte aan te bieden. Partners in Welzijn geeft Taalontmoetingen daarmee de bewegingsvrijheid, maar ook de ondersteuning, die nodig is om de komende jaren succesvol en autonoom te kunnen functioneren.

Lees meer: http://www.partners-in-welzijn.nl en Persbericht 21 maart 2016

 

 

 

 

Logo Movisie

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

De ambitie van Movisie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

Movisie investeert in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. De organisatie doet dit door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen.

Movisie heeft Taalontmoetingen in 2010, tijdens de opstartfase, ondersteund.

Lees meer: https://www.movisie.nl/overmovisie

 

 

 

 

 

 

Logo Fonds voor Sociale Instellingen

De Stichting Fonds voor Sociale Instellingen (FSI) is in 1918 door de toenmalige Staatsmijnen opgericht.

Het FSI heeft ten doel mede te werken aan de behartiging van sociale en culturele belangen van het personeel van DSM, SABIC, EdeA, TAQA Energy, OCI Nitrogen, Sitech, Emerald Othello BV, Resin BV, Stamicarbon, Air Liquide, MEP Europe, Lanxess, Teknor Apex, Yparex, Borealis, DSM-Sinochem.

Sociaal-Cultureel

Tot de eerste activiteit behoort de belangenhartiging van de medewerkers, (vervroegd) gepensioneerden en hun ten laste komende gezinsleden van DSM, SABIC, EdeA, TAQA Energy, OCI Nitrogen, Sitech, Emerald Othello BV, Resin BV, Stamicarbon, Air Liquide, MEP Europe, Lanxess, Teknor Apex, Yparex, Borealis, DSM-Sinochem
Het betreft inspanningen in de sociale, culturele en ontspanningssfeer, zoals het verlenen van kortingen bij sportwedstrijden, schouwburg- en andere theatervoorstellingen, cursusgelden en op zwembadabonnementen in de speciale zwembaden.

Subsidies

De tweede activiteit van FSI is op de subsidiering van verenigingen en instellingen, mits er sprake is van een relatie tot DSM medewerkers. Muziekgezelschappen (fanfares, schutterijen, harmonieën, zangkoren), toneelgezelschappen, sportverenigingen en vele andere verenigingen, instellingen en organisaties kunnen een beroep doen op het subsidiebeleid van de FSI.

Stichting Fonds voor Sociale Instellingen heeft Taalontmoetingen in 2014 en 2015 financieel ondersteund.

Lees meer: http://www.stichtingfsi.nl

 

Logo VSBfonds

VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Het fonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van mensen en hun betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.

VSBfonds brengt deze missie in de praktijk door bij het toekennen van donaties de volgende algemene doelstellingen na te streven:

Ontmoeten 
VSBfonds wil bevorderen dat mensen elkaar ontmoeten, zodat ze elkaar leren kennen, begrijpen, respecteren en inspireren. 

Participeren
VSBfonds wil bevorderen dat een ieder kan deelnemen aan het sociale en economische leven onder condities die het welbevinden en individuele potenties stimuleren, zodat niemand wordt uitgesloten.

Bewustzijn
VSBfonds wil bevorderen dat mensen inzicht krijgen in de cultuurhistorische context van zichzelf en anderen om daarmee zichzelf en anderen beter te begrijpen en met anderen samen te leven.

Inspireren
VSBfonds wil bevorderen dat het innerlijk leven van een zo groot mogelijke groep mensen wordt verrijkt en de verbeeldingskracht gevoed, opdat mensen daarmee vreugde ervaren en de inspiratie vinden om zichzelf verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving.

VSBfonds heeft Taalontmoetingen in 2014 financieel ondersteund.

Lees meer: https://www.vsbfonds.nl

 

Go to top